Registreren

Deelnamevoorwaarden 2021

1.            CEWE Stiftung & Co. KGaA gevestigd te Oldenburg, Duitsland, hierna CEWE genoemd, organiseert de fotowedstrijd 'CEWE Photo Award 2021 – Our world is beautiful'. Het thema van de wedstrijd is met de foto te laten zien hoe mooi de wereld is. Een jury kiest uiteindelijk de beste foto's. CEWE reikt 1.000 mooie prijzen uit. De foto's van de winnaars worden op de website bij 'Winnaars' geplaatst en alle winnaars krijgen hier per e-mail en/of post bericht over.

 

2.            Er worden binnen de hoofdwedstrijd ook speciale themawedstrijden met kortere looptijden gehouden. Deze speciale wedstrijden worden in verschillende landen (regionaal) en eventueel met samenwerkingspartners georganiseerd. De deelnamevoorwaarden van de hoofdwedstrijd zijn van toepassing op alle speciale wedstrijden. Afwijkende bepalingen zijn te vinden op de betreffende pagina's van het wedstrijdplatform.
 

3.            Deelnemen mogen alle natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn. De deelname is niet beperkt tot klanten van de organisator en niet afhankelijk van de aankoop van goederen of diensten. Als een deelnemer beperkt handelingsbekwaam is, moet zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger om toestemming worden gevraagd. Personen die bij het ontwerp en de uitvoering van de fotowedstrijd zijn betrokken, medewerkers van CEWE en hun familie zijn uitgesloten van deelname. Verder behoudt de organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd als hier gegronde redenen voor zijn, zoals:

  1. overtreding van deze deelnamevoorwaarden;
  2. oneerlijke praktijken;

3.3  manipulaties met het doel de winkans te verbeteren of vergelijkbare voordelen te behalen;

3.4  onjuiste of misleidende informatie bij de registratie of inzending van foto's.

4.            Er kunnen tot 31 mei 2021 maximaal 100 zelfgemaakte foto's in de categorieën 'Landschap', 'Mensen', 'Natuur', 'Sport', 'Architectuur en techniek', 'Food', 'Reizen en cultuur', 'Dieren', 'Hobby en vrije tijd' en 'Luchtfoto's' worden geüpload. De deelnemers hebben onbeperkt auteurs- en gebruiksrecht op hun foto's en de onderwerpen op de foto's mogen niet in strijd zijn met de wetgeving in het land van herkomst en de Europese Unie of de persoonlijkheidsrechten van de personen op de foto. Deelname is alleen mogelijk via de websites van de wedstrijd. Inzendingen per post of via een andere weg komen niet voor prijzen in aanmerking.

 

5.            Elke deelnemer kan de foto's die hij of zij heeft geüpload en de gegevens en beschrijving van de foto via zijn of haar persoonlijke account beheren. De foto's moeten voor het uploaden minimaal 1.080 x 1.080 pixels groot zijn en het bestand mag daarbij maximaal 22 megabyte (MB) bedragen. Alleen het bestandsformaat JPEG is toegestaan. Daarnaast moet er een versie van elke geüploade foto in het originele formaat beschikbaar zijn die de organisator eventueel voor een tentoonstelling of gedrukte reclame voor de hieronder vermelde marketingactiviteiten kan gebruiken.
 

6.            De organisator van de wedstrijd behoudt zich het recht voor om foto's te verwijderen die helemaal niet voldoen aan de opgegeven criteria voor het thema. U wordt hier niet over geïnformeerd. Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor om op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging de inhoud die hij beschikbaar heeft gesteld te wijzigen of aan te vullen, ook als dit invloed heeft op de deelnamevoorwaarden van de wedstrijd.

7. Door deel te nemen aan de wedstrijd, verleent de deelnemer aan CEWE en met CEWE verbonden bedrijven een onherroepelijk, eenvoudig en in tijdsduur en geografisch onbeperkt gebruiksrecht om de geüploade foto of foto's te gebruiken voor pr-werk. Dit gebeurt alleen in het kader van deze wedstrijd of toekomstige wedstrijden en de volgende communicatie-uitingen waaraan de deelnemer deelneemt. CEWE kan hiermee in het kader van de fotowedstrijden onder andere foto's publiceren, vermenigvuldigen, afbeelden en verspreiden ten behoeve van eigen reclamedoeleinden en zelfpromotie.

Hiermee wordt ook toestemming gegeven voor het gebruik van de ingezonden foto's voor alle mediakanalen, gedrukt en digitaal en voor tentoonstellingen met de volgende doeleinden:

  1. de presentatie in tentoonstellingen;
  2. de veiling van tentoongestelde werken voor een goed doel;

7.3  de publicatie op internet en sociale netwerken (eventueel inclusief aanpassing tot het formaat van specifieke kanalen, zoals Facebook, Instagram of Snapchat);

7.4  de opname in andere publicaties, ook publicaties door derden in berichten in de pers;

7.5  de presentatie van de diensten van de fotowedstrijden van CEWE.

7.6  Publicatie in een CEWE PHOTOBOOK voor de CEWE Photo Award die aan derden kan worden doorgegeven voor reclamedoeleinden voor de CEWE Photo Award en waarvoor een bijdrage in de kosten aan deze derden in rekening kan worden gebracht.

Voor elk gebruik dat niet onder de bovenstaande publicaties of tentoonstellingen valt, moet de deelnemer apart toestemming geven.

  1. Door deel te nemen aan de wedstrijd bevestigt de deelnemer dat hij of zij de maker van de geüploade foto's is en daarmee onbeperkt gebruikersrecht op de foto's heeft. De deelnemer bevestigt daarnaast dat de foto's die hij of zij heeft geüpload, vrij zijn van rechten van derden en in het bijzonder dat alle herkenbare personen op de foto instemmen met het genoemde gebruik en dat de beschermingsrechten van derden door dit gebruik niet worden geschonden. De deelnemer vrijwaart CEWE nu al van eventuele aanspraken van derden.

 

9.            Als de ingezonden foto's door de organisator worden gepubliceerd, wordt hier steeds de volledige naam van de deelnemer als auteur bij genoemd.
 

10.         De deelnemer bevestigt dat de inhoud van de ingezonden fotobestanden niet in strijd is met de geldende verboden, in het bijzonder de voorschriften voor verspreiding van kinderpornografie. Inzendingen die in strijd zijn met de wet, geweld verheerlijken of pornografie, racisme of andere beledigende uitingen als onderwerp hebben of erop gericht zijn de wedstrijd te manipuleren, worden door de organisator verwijderd. U wordt hier niet over geïnformeerd.
 

11.         Er wordt overeenkomstig de publicatievoorwaarden geen geld betaald voor het publiceren van foto's. De uitgeloofde materiële 'prijzen' en/of cadeaubonnen die door de organisator op de pagina 'Prijzen' zijn gezet, worden niet uitbetaald in contant geld en kunnen niet worden geruild. Het is niet mogelijk de prijs op derden over te dragen. De deelnemer ziet ervan af foto's die hij inzendt te voorzien van kaders, watermerken of vignetten. CEWE behoudt zich het recht voor om op een dergelijke manier gemanipuleerde foto's van deelname aan de CEWE Photo Award uit te sluiten en te verwijderen. De deelnemer wordt hier niet apart over geïnformeerd.
 

12.         Deelnemers kunnen op elk moment hun deelname aan de wedstrijd intrekken door de foto of foto's in hun persoonlijke account te verwijderen. Foto's die na de beoordeling van de jury op de site 'Winnaars' zijn geplaatst, kunnen niet worden verwijderd.
 

13.         Door de foto's te uploaden, verklaart de deelnemer dat hij of zij instemt met de deelnamevoorwaarden.

 

14.         Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Op de rechtsbetrekkingen is, met uitzondering van het Weens Koopverdrag (CISG), Duits recht van toepassing. Bevoegd zijn de gerechten in Oldenburg (Oldbg.).

 

15.         Scheidbaarheidsclausule: mocht een bepaling van deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of de rechtsgeldigheid ervan op een later tijdstip verliezen, dan heeft dat geen invloed op de geldigheid van deze deelnamevoorwaarden. In plaats van de ongeldige bepaling geldt de wettelijk toegestane bepaling die de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. Hetzelfde geldt voor het geval dat er een lacune is in deze deelnemamevoorwaarden.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description